Festival rules (SK)

 1. Zmena programu vyhradená. Zaplatené vstupné sa nevracia, vstupenka je nenávratná.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo odoprieť vstup na festival komukoľvek, a v prípade takéhoto odopretia preplatiť cenu vstupenky, ak bola už zakúpená vopred.
 3. Vstupenka je pri vstupe nahradená označením návštevníka festivalu – festivalovým náramkom. Za stratu, odcudzenie alebo poškodenie označenia nenesie organizátor zodpovednosť. Pokiaľ účastník nebude mať označenie alebo toto bude poškodené, bude usporiadateľskou službou vyvedený z festivalových priestorov a bude od neho vymáhaná náhrada škody v minimálnej výške 49 €.
 4. Všetky označenia návštevníka – festivalové náramky, sú majetkom organizátora, až do nedele 21. 7. 2019 do 16.00 hod.
 5. Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, stratu a zranenia vzniknuté na podujatí, ak boli spôsobené nedbalosťou držiteľa lístka alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb.
 6. Vstup návštevníkov na festivalové pódium alebo prípadné skákanie z pódia do davu, tzv. stage diving, je zakázaný. Porušenie zákazu je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie festivalového náramku, bez nároku na refundáciu nákladov. 
 7. Stanovanie mimo vyhradených kempových zón je prísne zakázané. Stany porušujúce tento bod budú odstránené a odnesené ku kase. Z hľadiska bezpečnosti a požiarnej ochrany je prevádzkovanie otvoreného ohniska (grily, horáky, atď.) v areáli pevnosti zakázaný.
 8. Oprávneným vstupom do areálu návštevník poskytuje svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo videozáznamy s jeho osobou, ktoré sú zhotovené počas festivalu alebo v súvislosti s ním, môžu byť použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technickej metódy, a to bez peňažnej náhrady, časového a teritoriálneho obmedzenia.
 9. Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania akcie sklené nádoby a fľaše, pyrotechnické predmety, otvorený oheň a akýkoľvek druh varičov, dáždniky, selfie sticks, predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu.
 10. V areáli je prísne zakázané jazdiť na motocykloch, bicykloch, skateboardoch, longboardoch, kolieskových korčuliach, kolobežkách a obdobných prostriedkoch. V prípade porušenia tohto zákazu bude prostriedok návštevníkovi do ukončenia festivalu zabavený.
 11. Nie je dovolené vnášať do priestorov festivalu magnetofóny, megafóny, videokamery, ani profesionálne fotoaparáty. Zhotovovanie zvukových, filmových, fotografických alebo videozáznamov vystúpení interpretov a ostatných častí programu je prísne zakázané, a to i pre osobnú potrebu.
 12. Osoby vstupujúce do areálu môžu byť a budú prehľadané za účelom prevencie bezpečnosti návštevníkov.
 13. Vo všetkých krytých stanoch platí prísny zákaz fajčenia.
 14. Organizátor si vymedzuje právo rozhodnúť o vpustení, resp. nevpustení zvierat do festivalového areálu.
 15. V areáli festivalu je prísne zakázaný predaj akéhokoľvek druhu a iné komerčné aktivity bez vedomia a predchádzajúceho súhlasu organizátora.
 16. Ak návštevník odmietne vydať nebezpečný alebo zakázaný predmet alebo porušuje tieto organizátorom stanovené pravidlá, môže byť z areálu vykázaný.
 17. Zakúpením lístku na Basement Festival a následným vstupom do areálu s festivalovým náramkom, sa návštevníci formálne zaväzujú k dodržiavaniu pravidiel zostavených organizátorom festivalu.
 18. Poškodzovanie akejkoľvek časti historickej národnej pamiatky – stará a nová pevnosť Komárno je trestné. Návštevníci pristihnutý pri vandalizme budú v zmysle zákona 49/2002 Z.z o ochrane historických pamiatok na území SR, vyvedený z areálu a odovzdaný príslušným orgánom.
 19. Vstup mimo vyhradené plochy je prísne zakázaný a v mnohých prípadoch životu nebezpečný, preto návštevníci musia rešpektovať pokyny organizátorov, strážnej služby a pohybovať sa len v sprístupnených častiach pevnosti.
 20. Pohyb mimo vyhradené plochy pevnosti je takisto dôvodom na vyvedenie z areálu a takýto návštevníci jednajú na vlastné riziko. Organizátori nepreberajú zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví z dôvodu nerešpektovania bezpečnostných opatrení.
 21. Van Life Camp je prístupný len po zakúpení príslušného náramku na hlavnej kase pred vstupom do festivalového areálu. Vstup s karavanmi je obmedzený. Prosíme návštevníkov s príslušným Van Life Camp lístkom a páskou parkovať karavany vo vyhradenej zóne. Počas festivalu, je zakázané karavany presúvať.

OFICIÁLNE VYJADRENIE ORGANIZÁTOROV

Z dôvodu ochrany vlastnej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných návštevníkov, prosíme o zodpovedné správanie sa. Porušenie ktoréhokoľvek zákazu môže byť dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie festivalového náramku, bez nároku na refundáciu nákladov.

Historická pevnosť je unikátnym priestorom. Existuje tu však aj mnoho bezpečnostných rizík, ktorým sa dodržiavaním pravidiel návštevníci môžu vyhnúť. Preto vás prosíme o rešpektovanie pravidiel v záujme vášho bezpečia, zdravia a pohodlia.

Varovanie: nadmerné vystavenie hlasnej hudbe môže spôsobiť poškodenie sluchu.

Prajeme jedinečný zážitok, bez zbytočných rizík

Váš BASEMENT FESTIVAL tím